Dòng Nội dung
1
1963 - 2013 năm mươi năm nhìn lại : Tuyển tập của 99 tác giả và những lời phê phán của 100 chứng nhân về chế độ Ngô Đình Diệm. Tập 2 / Nhiều tác giả
Mỹ
536 tr
Nhiều tác giả
Các bài viết về chế độ Ngô Đình Diệm. Các nhận định, phê phán của các tác giả đối với Ngô Đình Diệm
Tài liệu số:1


2
1963 - 2013 năm mươi năm nhìn lại : Tuyển tập của 99 tác giả và những lời phê phán của 100 nhân chứng về chế độ Ngô Đình Diệm. Tập 3 / Nhiều tác giả
Mỹ
554 tr
Nhiều tác giả
Các bài viết về chế độ Ngô Đình Diệm. Các nhận định, phê phán của các tác giả đối với Ngô Đình Diệm
Tài liệu số:1


3
1963 -2013 năm mươi năm nhìn lại : Tuyển tập 99 tác giả và những lời phê pháp của 100 nhân chứng về chế độ Ngô Đình Diệm. Tập 1 / Nhiều tác giả
Mỹ
528 tr
Nhiều tác giả
Các bài viết về chế độ Ngô Đình Diệm. Các nhận định phê phán của các tác giả đối với Ngô Đình Diệm
Tài liệu số:1


4
Bắc Ruộng, những mốc son lịch sử (1957- 2010)

177 tr. ; cm.

Lịch sử xã Bắc Ruộng, tỉnh Bình Thuận từ năm 1957- 2010
Tài liệu số:1

5
Bình Thuận 30 năm chiến tranh giải phóng. Tập 2, Kháng chiến chống Mỹ / Nhiều tác giả
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận : Bình Thuận, 1992
365 tr. ; cm.
Nhiều tác giả
Cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Bình Thuận
Tài liệu số:1