Ngày đăng bài: 21/06/2021 09:05
Triển khai khảo cổ học tại di tích điện Thái Hòa
Thực hiện Quyết định số 1743 /QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) triển khai khảo cổ học tại di tích điện Thái Hòa theo kế hoạch đã ban hành; trong đó, thời gian khảo cổ từ ngày 5/6/2021 đến 20/6/2021 với diện tích 66m2 tại hai chái Đông và Tây.
 
Hội đồng khoa học Trung tâm nghe báo cáo công tác khảo cổ tại di tích điện Thái Hòa

Việc thực hiện khảo cổ học do bà Lê Thị An Hòa - Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học chủ trì và các thành viên của phòng Nghiên cứu Khoa học:

- Ông Trần Đoàn Minh Hoàng

- Ông Trần Đại Hạnh

- Ông Trương Ngọc Quang

Bên cạnh đóTrung tâm thành lập Tổ giám sát khảo cổ, gồm:

- Bà Huỳnh Thị Anh Vân - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

- Ông Nguyễn Thế Sơn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế.

- Ông Ngô Quang Đức - Phó Giám đốc Ban Tư vấn Bảo tồn Di tích

Đồng thời giao phòng Quản lý Bảo vệ có nhiệm vụ  bảo vệ phạm vi, vị trí khảo cổ và phối hợp với cán bộ tham gia để thực hiện tốt công tác khảo cổ tại di tích điện Thái Hòa.

Việc khảo cổ được tuân thủ theo Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đợt khảo cổ này nhằm mục đích làm phát lộ các dấu vết của nền móng tường thành, bậc cấp, kết cấu móng ở phần chái Đông và chái Tây của điện Thái Hòa, đồng thời phục vụ cho việc nghiên cứu và bổ sung hồ sơ dự án: Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa.

Sau khi kết thúc đợt khai quật khảo cổ, Trung tâm sẽ có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khảo cổ và báo cáo khoa học gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 1743 /QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ. Việc công bố kết quả khai quật khảo cổ sẽ được thực hiện theo quy định.

* Một số hình ảnh tại buổi báo cáo khảo cổ di tích Điện Thái Hòa