Tác giả CN Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Tác giả TT Phòng Nghiên cứu Khoa học
Nhan đề Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Điện Hòn Chén : Xã Hương Thọ, Tỉnh Thừa Thiên Huế / Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Thông tin xuất bản Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 2023
Mô tả vật lý 9
Tóm tắt Biên bản điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Điện Hòn Chén, Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Điện Hòn Chén
Từ khóa tự do Điện Hòn Chén
Từ khóa tự do Bản đồ
Từ khóa tự do Khoanh vùng bảo vệ
Địa chỉ Tàng thư lâu
Tệp tin điện tử http://tangthulau.vn/kiposdata1/hoso/hosokhoanhvung/2023.dienhonchen/z.dienhonchen_01 - copythumbimage.jpg
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015077
00265
004A37BE68E-9929-4E3D-AC8A-9A3DA4928023
005202401310925
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240131092549|bmylien|y20240131091939|zmylien
100 |aTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
110 |aPhòng Nghiên cứu Khoa học|bÚy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
245 |aBiên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Điện Hòn Chén : |bXã Hương Thọ, Tỉnh Thừa Thiên Huế / |cTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
260 |aTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, |c2023
300 |a9
520 |aBiên bản điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Điện Hòn Chén, Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Điện Hòn Chén
653 |aĐiện Hòn Chén
653 |aBản đồ
653 |aKhoanh vùng bảo vệ
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/hoso/hosokhoanhvung/2023.dienhonchen/z.dienhonchen_01 - copythumbimage.jpg
890|c1