Tác giả CN Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Tác giả TT Phòng Nghiên cứu Khoa học
Nhan đề Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đàn Nam Giao : Phường Trường An, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế / Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Thông tin xuất bản Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 2023
Mô tả vật lý 9
Tóm tắt Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đàn Nam Giao, bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Đàn Nam Giao
Từ khóa tự do Đàn Nam Giao
Từ khóa tự do Khoanh vùng bảo vệ
Từ khóa tự do Phường Trường An
Địa chỉ Tàng thư lâu
Tệp tin điện tử http://tangthulau.vn/kiposdata1/hoso/hosokhoanhvung/2023.dannamgiao/z.dannamgiao_01 - copythumbimage.jpg
000 00000nac#a2200000ui#4500
0015076
00265
00426556832-7CC1-4E81-AAEF-74C3FD6CCDA1
005202401301603
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240130160315|zmylien
100 |aTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
110 |aPhòng Nghiên cứu Khoa học
245 |aBiên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đàn Nam Giao : |bPhường Trường An, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế / |cTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
260 |aTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, |c2023
300 |a9
520 |aBiên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Đàn Nam Giao, bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Đàn Nam Giao
653 |aĐàn Nam Giao
653 |aKhoanh vùng bảo vệ
653 |aPhường Trường An
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/hoso/hosokhoanhvung/2023.dannamgiao/z.dannamgiao_01 - copythumbimage.jpg
890|c1