Tác giả CN Lê Nguyễn Lưu - Phan Tấn Tô
Nhan đề Vua Minh Mạng Và Viện Thái Y Triều Nguyễn
Thông tin xuất bản Huế : Thuận Hóa, 1998
Mô tả vật lý 223tr. ; 13x19cm.
Tóm tắt Phần thứ nhất tìm hiểu về vua Minh mạng với phổ hệ. Phần thứ 2 tìm hiểu về nền y học thế kỉ XIX mà viện Thái Y là tổ chức tiêu biểu của triều đình nhà Nguyễn
Từ khóa tự do Thái Y Viện
Từ khóa tự do Triều Nguyễn
Từ khóa tự do vua Minh Mạng
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nmm#a2200000ui#4500
0015069
00212
004EA08A7F3-35CC-429B-8660-4DBAFCC41BE5
005202311171014
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20231117101455|znhattan
100 |aLê Nguyễn Lưu - Phan Tấn Tô
245 |aVua Minh Mạng Và Viện Thái Y Triều Nguyễn
260 |aHuế : |bThuận Hóa, |c1998
300 |a223tr. ; |c13x19cm.
520 |aPhần thứ nhất tìm hiểu về vua Minh mạng với phổ hệ. Phần thứ 2 tìm hiểu về nền y học thế kỉ XIX mà viện Thái Y là tổ chức tiêu biểu của triều đình nhà Nguyễn
653 |aThái Y Viện
653 |aTriều Nguyễn
653 |avua Minh Mạng
653|aLịch sử
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/vuaminhmangvavienthaiy/zvuaminhmangvavienthaiy_001_2thumbimage.jpg
890|c1