Tác giả CN Lê Đình Phụng
Tác giả TT Lê Đình Phụng-Nguyễn Xuân Hoa
Nhan đề Văn hóa Chămpa ở Thừa Thiên Huế
Thông tin xuất bản Nxb Văn hóa Thông tin & Viện Văn hóa
Mô tả vật lý tr.249 ; cm.
Tóm tắt Địa lý,lịch sử Thừa Thiên Huế, các di tích văn hóa Chămpa, niên đại, sự hội nhập văn hóa,...
Từ khóa tự do văn hóa
Từ khóa tự do điêu khắc
Từ khóa tự do Chămpa
Địa chỉ Tàng thư lâu
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015068
00212
0041D435298-499B-42D8-B846-5B35BB204255
005202311141430
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20231114143036|bmylien|y20231114141028|zmylien
100 |aLê Đình Phụng
110 |aLê Đình Phụng-Nguyễn Xuân Hoa
245 |aVăn hóa Chămpa ở Thừa Thiên Huế
260 |bNxb Văn hóa Thông tin & Viện Văn hóa
300 |atr.249 ; |ccm.
520 |aĐịa lý,lịch sử Thừa Thiên Huế, các di tích văn hóa Chămpa, niên đại, sự hội nhập văn hóa,...
653 |avăn hóa
653 |ađiêu khắc
653 |aChămpa
852 |aTàng thư lâu
8561|uhttp://tangthulau.vn/kiposdata1/sach/sachtiengviet/lichsu/vanhoachampathuathienhue/z.vanhoachampathuathienhue-pdf_001 - copythumbimage.jpg
890|c1