Ngày đăng bài: 14/10/2019 09:55
Sắc phong triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế và sách Thư mục đề yếu
Nhằm đưa đến cho độc giả, các nhà nghiên cứu và những cá nhân, tổ chức quan tâm cái nhìn tổng quan về nguồn văn bản sắc phong ở Thừa Thiên Huế, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã nỗ lực tiến hành công tác lập phiếu thư mục đề yếu sắc phong có trên địa bàn.
Công trình tổng hợp thư mục đề yếu của 2.198 sắc phong này là kết quả của quá trình số hóa, lập phiếu thư mục của chúng tôi trên cơ sở hơn 10 năm tiến hành số hóa văn bản Hán Nôm ở nhiều làng xã của tỉnh nhà.